Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas lub zadzwoń: +48 22 511 33 43

Zamki nawierzchniowe i wpuszczane

Zobacz też akcesoria do Zamki nawierzchniowe i wpuszczane

Sortuj wg.
Wyświetl:
Zamek meblowy puszkowy nawierzchniowy 2110/15
Zamek meblowy puszkowy nawierzchniowy 2110/15
SKU: 14.06.212-0
Materiał:
metal
Kolor:
nikiel
System Master Key:
brak
22,60 zł
Zamek meblowy puszkowy nawierzchniowy 2110/20
Zamek meblowy puszkowy nawierzchniowy 2110/20
SKU: 14.06.216-9
Materiał:
metal
Kolor:
nikiel
System Master Key:
brak
13,77 zł
Zamek meblowy puszkowy nawierzchniowy 2110/25
Zamek meblowy puszkowy nawierzchniowy 2110/25
SKU: 14.06.237-1
Materiał:
metal
Kolor:
brązowy
System Master Key:
brak
13,14 zł
Zamek meblowy wpuszczany L-20mm
Zamek meblowy wpuszczany L-20mm
SKU: 14.06.029-0
Materiał:
metal
Kolor:
złoty
System Master Key:
brak
12,71 zł
Zamek meblowy wpuszczany L-25mm
Zamek meblowy wpuszczany L-25mm
SKU: 14.06.030-1
Materiał:
metal
Kolor:
złoty
System Master Key:
brak
28,24 zł
Zamek meblowy wpuszczany L-30mm
Zamek meblowy wpuszczany L-30mm
SKU: 14.06.035-1
Materiał:
metal
Kolor:
złoty
System Master Key:
brak
21,91 zł
Zamek meblowy wpuszczany do drzwi przesuwnych L-20mm
Zamek meblowy wpuszczany do drzwi przesuwnych L-20mm
SKU: 14.06.064-0
Materiał:
metal
Kolor:
złoty
System Master Key:
brak
24,09 zł
Wyświetl:
Produkty 1-7 z 7

Ofe­ru­jemy klu­cze meblowe do zamy­ka­nia szu­flad jak i drzwi meblo­wych. Klu­cze są uni­wer­salne, dzięki temu można nimi zamknąć szu­flady oraz szafki meblowe o nie­ty­po­wych kształ­tach. Dostępne są w wymia­rach 35 mm oraz 40 mm wyko­nane z niklu, pla­tyny, brązu oraz buku mat i złota. Mają nie­ty­powe kształty dla­tego będą paso­wać rów­nież pod wzglę­dem stylu. Ofe­ru­jemy klu­cze o stylu pro­stym, jak i ozdob­nym. Dosko­nale spraw­dzą się nie tylko w kuchni, czy w salo­nie, ale rów­nież w biu­rze.

Klu­cze do mebli oraz pozo­stałe akce­so­ria – sze­roki wybór

Dosko­nale zda­jemy sobie sprawę z tego, że czę­sto klu­cze gubią się nato­miast pozo­stałe akce­so­ria ule­gają znisz­cze­niom albo po pro­stu zuży­wają się. Dla­tego oprócz sze­ro­kiego wyboru ozdobny klu­czy uni­wer­sal­nych ofe­ru­jemy rów­nież dodat­kowe akce­so­ria: oklucz­nicę, osłonę pojem­nika na klu­cze, skrytkę na klu­cze z kodem szy­fro­wym, wie­szak pojem­nik, zamek nawierzch­niowy wpusz­czany o wymia­rach 20 mm, 25 mm, 30 mm oraz wiele innych pro­duk­tów reno­mo­wa­nych marek: SISO, ZAPET, GCC, FERRARI.

Klu­cze do mebli – szybki ter­min reali­za­cji

Wszyst­kie pro­dukty dostępne są w naszym skle­pie inter­ne­to­wym. Dla­tego możesz je zamó­wić przez Inter­net albo kupić w naszym skle­pie sta­cjo­nar­nym. W skle­pie online zaj­mu­jemy się sprze­dażą pro­duk­tów zarówno dla klien­tów deta­licz­nych, jak i hur­to­wych. Pro­po­nu­jemy dostawę już w 24 godziny od momentu zło­że­nia zamó­wie­nia. Wszyst­kie wysyłki reali­zu­jemy za pomocą Poczty Pol­skiej. Mak­sy­malny ter­min pro­duk­tów stan­dar­do­wych wynosi od 1 dnia aż do 3 dni robo­czych. Koszt wysyłki uza­leż­niony jest od wagi oraz wiel­ko­ści prze­syłki. Przyj­mu­jemy zwroty do 10 dni od zakupu bez poda­nia przy­czyny.

Chcemy aby nasz sklep online wyróż­niał się wysoką jako­ścią ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów oraz obsługi. Dla­tego pro­po­nu­jemy Tobie rów­nież fachowe doradz­two w zakre­sie doboru oraz montażu ele­men­tów do zam­ków oraz szu­flad i mebli.

email-icon facebook twitter youtube linkedin instagram whatsup category-view-grid category-view-list close-icon star-empty star-full remove-icon